Stephen King Fanclub Nederland
Smerenburg 27
Krimpen aan de Lek
Nederland  
webshop@stephenking.nl
Kamer van Koophandel ‘s-Gravenhage nr. 17116407


Artikel 1: Definities en Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Stephen King Fanclub Nederland, gevestigd te Utrecht, zijn deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van
toepassing. Deze Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Stephen King Fanclub Nederland. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

  1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden uitgesloten en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.   1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

  1.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Stephen King Fanclub Nederland worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.   1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Stephen King Fanclub Nederland worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Stephen King Fanclub Nederland ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.   1.6 Stephen King Fanclub Nederland behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.   1.7 Door het gebruik van de webwinkel van Stephen King Fanclub Nederland en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.   1.8 Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).      

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Stephen King Fanclub Nederland zijn vrijblijvend en Stephen King Fanclub Nederland behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Stephen King Fanclub Nederland. Stephen King Fanclub Nederland is gerechtigd zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Stephen King Fanclub Nederland dit mee binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle bij de artikelen genoemde prijzen zijn in Euro’s, inclusief kosten van verpakking en BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. 3.2 Stephen King Fanclub Nederland kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.   3.3 Bestellingen worden conform de TNT tarieven verzonden. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.   3.4 Verzekerde of aangetekende verzending is mogelijk tegen meerprijs. Zoekgeraakte en/of beschadigde zendingen worden niet door ons vergoed. Om dit te voorkomen kunnen wij tegen meerprijs uw artikel aangetekend versturen.

Artikel 4. Betalingen

4.1 Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door:

a) Vooruitbetaling; Het volledige bedrag dient binnen 10 (tien) dagen na de bevestigingsmail betaald te zijn, tenzij anders overeengekomen. Alle informatie m.b.t. overschrijving vindt u terug in de bevestigingsemail die u ontvangt na uw bestelling. b) Verzending onder rembours; De bestelling wordt afgeleverd nadat de geadresseerde het overeengekomen bedrag contant aan de postbode heeft voldaan. De extra kosten hiervoor worden aan u doorberekend.
c) Contant bij afhalen order; Op afspraak kan de bestelling tegen contante betaling worden opgehaald.   4.2 De bestelling wordt vervolgens uitgevoerd zodra de betaling door de Stephen King Fanclub Nederland is ontvangen. Met andere woorden, slechts bij vooruitbetaling worden artikelen door Stephen King Fanclub Nederland geleverd.  

Artikel 5. Levering

5.1 Stephen King Fanclub Nederland streeft ernaar om bestellingen binnen 48 uur na ontvangst van de betaling af te leveren. Hiertoe is Stephen King Fanclub Nederland echter niet verplicht.Stephen King Fanclub Nederland is gerechtigd om bestellingen in delen te leveren.   5.2 De uiterste leveringstermijn is 10 (tien) dagen na ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan Stephen King Fanclub Nederland kan worden toegerekend. Levering geschiedt via TNT aan het door u opgegeven adres. Bij verzending van uw bestelling wordt de verzending per e-mail aan u bevestigd. Indien u uw bestelling niet binnen een redelijke termijn (± 4 werkdagen) heeft ontvangen, verzoeken wij u ons dit per omgaande, doch uiterlijk binnen 10 (tien) werkdagen, per e-mail te melden. Reclames, welke na deze periode worden gedaan, zullen niet in behandeling worden genomen.

  5.3 Voor levering aan landen binnen Europa wordt een extra levertijd van circa 5 (vijf) werkdagen gehanteerd. Voor landen buiten Europa geldt een extra levertijd van circa 10 (tien) werkdagen.   5.4 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
5.5 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen zeven (7) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Stephen King Fanclub Nederland zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

5.5 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

  5.6 Wij doen ons best om de webwinkel zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 6. Garantie

6.1 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Stephen King Fanclub Nederland worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
  6.2 Voorzover we u een verkoopgarantie verstrekken, gelden de bepalingen uit de garantievoorwaarden die bij het geleverde artikel gevoegd zijn. Garantieaanspraken gelden binnen het kader van wettelijke aanspraken en rechten. Mocht een bepaald artikel niet leverbaar zijn, dan sturen we u in bepaalde gevallen een in prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel (vervangend artikel). Wij garanderen, dat we u onverwijld op de hoogte brengen van het niet voorradig zijn en de maatregelen die wij in dezen nemen. Ook het vervangende artikel kunt u wanneer het niet bevalt binnen de zichttermijn retourneren. Terugzending is voor u kosteloos.
6.3 Fabrieksgarantie; Mocht een artikel binnen de fabrieksgarantie van de leverancier vallen, dan kunt u contact opnemen met Stephen King Fanclub Nederland. Wij schakelen de leverancier in, die vervolgens onder zijn voorwaarden zal bepalen of het artikel gerepareerd wordt of vervangen wordt.   6.4 Vervanging; Als Stephen King Fanclub Nederland besluit tot vervanging en u een geheel nieuw artikel aanbiedt, dan wordt een gebruikelijk percentage als afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening gebracht. Als het te repareren of te vervangen artikel door u wordt verzonden moet het van een deugdelijke verpakking zijn voorzien: het beste is natuurlijk de originele verpakking. 6.5 Deze garantie is niet van toepassing indien:
– het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;
– wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht; – sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; – het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; – sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.; – Stephen King Fanclub Nederland niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
  De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen u op grond van enige overeenkomst(en) aan Stephen King Fanclub Nederland verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.    

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Stephen King Fanclub Nederland geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8.2 Stephen King Fanclub Nederland garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Stephen King Fanclub Nederland geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.Artikel 9. Retourneren en omruilen van artikelen

9.1 Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u binnen 7 (zeven) werkdagen na ontvangst van de bestelling een e-mail sturen aan fanclub@stephenking.nl. Indien binnen deze termijn door Stephen King Fanclub Nederland geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt Stephen King Fanclub Nederland geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.   9.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 (zeven) werkdagen na aflevering op eigen kosten aan Stephen King Fanclub Nederland te retourneren. Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden:

9.3 Artikelen, die u via stephenking.biedmeer.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits:

  1. Deze artikelen uiterlijk binnen 7 (zeven) werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden per e-mail.
  2. De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden geretourneerd.
  3. De artikelen, welke voor retour aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd en door ons ontvangen zijn.

9.4 Stephen King Fanclub Nederland accepteert geen retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld.

9.5 Uw retour zal na aanmelding én na ontvangst van het retour per e-mail bevestigd worden en binnen 14 (veertien) dagen worden gecrediteerd minus de verzendkosten voor het heenzenden indien deze door Stephen King Fanclub Nederland zijn betaald. Hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzending ook voor uw rekening komen.
9.6 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen te alle tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.  

Artikel 10. Klachten en reclames

10.1 Zodra het artikel door u is ontvangen, heeft u de plicht te controleren of het artikel aan de overeenkomst beantwoord. Indien dit niet het geval is, dient u Stephen King Fanclub Nederland daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per e-mail en gemotiveerd kennis te geven.   10.2 De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien u kiest of heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal uw klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.
10.3 Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 (zeven) werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Deze garantie vervalt wanneer a. kleding gedragen en gewassen is, b. u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen, c. u de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.      

Artikel 11. Annulering van uw bestelling
  11.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan fanclub@stephenking.nl. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Stephen King Fanclub Nederland het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.
11.2 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen 7 (zeven) werkdagen na ontvangst bestelling schriftelijk te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Stephen King Fanclub Nederland berekent in dit geval wel de kosten voor de verzending aan het bezorgadres van artikelen op deze wijze en u bent wel gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren.
Hiertoe dient u binnen 7 (zeven) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met fanclub@stephenking.nl. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

11.3 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag minus de door Stephen King Fanclub Nederland betaalde portokosten uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Stephen King Fanclub Nederland plaats.

11.4 Indien u niet binnen 24 uur na bevestiging de bestelling, of binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. Stephen King Fanclub Nederland is gerechtigd kosten aan u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.


Artikel 12. Bestellingen/communicatie
  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Stephen King Fanclub Nederland, dan wel tussen Stephen King Fanclub Nederland en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Stephen King Fanclub Nederland, is Stephen King Fanclub Nederland niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Stephen King Fanclub Nederland.


Artikel 13. Afbeeldingen en specificaties
13.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc., gegevens betreffende afmetingen en kleuren etc. op de internetsite van de webwinkel van Stephen King Fanclub Nederland, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  13.2 Copyright; Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Stephen King Fanclub Nederland.

Artikel 14. Gegevensbeheer/Privacy
14.1 Indien u bij Stephen King Fanclub Nederland een bestelling plaatst, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Stephen King Fanclub Nederland. Stephen King Fanclub Nederland houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
  14.2 Stephen King Fanclub Nederland respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Uw gegevens kunnen alleen door Stephen King Fanclub Nederland worden gebruikt om u te informeren over nieuwe aanbiedingen en producten of anderszins voor u relevante informatie. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving.  

Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1 Stephen King Fanclub Nederland is niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.   15.2 In geen geval kan Stephen King Fanclub Nederland aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door gebruik van deze website inclusief problemen ontstaan tussen consument en verkoper.

  15.3 Stephen King Fanclub Nederland is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Stephen King Fanclub Nederland. Stephen King Fanclub Nederland is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.   15.4 Indien Stephen King Fanclub Nederland, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.


Artikel 16. Overmacht
16.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Stephen King Fanclub Nederland in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk of per e-mail aan u mee te delen en zulks zonder dat Stephen King Fanclub Nederland gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.   16.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Stephen King Fanclub Nederland kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  17.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard: – zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven, – zullen Stephen King Fanclub Nederland en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.   17.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


  Utrecht, augustus 2020

0